ScanTIMER

Η εξειδικευμένη λύση στο τομέα των διαδικασιών Ωρομέτρησης του προσωπικού σας. Ένα μοναδικό προϊόν λογισμικού που απαντά σε σύνθετα προβλήματα διαχείρισης της παρουσίας και της απουσίας του προσωπικού σας με πληρότητα και ευχρηστία.

Αναλυτικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα σημαντικότερα πλεονέκτημα του ScanTIMER

1

Ομοιόμορφο περιβάλλον

Εύχρηστη και διαισθητική λογική πλοήγησης που μπορεί να εξατομικευτεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες πληροφόρησης και εργασίας κάθε χρήστη. Με την τεχνική των "σχετικών εργασιών", διευκολύνεται η άμεση πρόσβαση σε εργασίες του χρήστη που εκτελούνται πιο συχνά.

2

Σύνδεση με εξωτερικά συστήματα

Είτε πρόκειται για εξαγωγή δεδομένων στα πιο διαδεδομένα πρότυπα (XML, HTML, pdf, csv, ascii) ή για διασύνδεση με εφαρμογές λογισμικού (προϊόντα μισθοδοσίας και εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου) είτε για διασύνδεση με οποιοδήποτε τερματικό Ωρομέτρησης, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει διαδικασίες συλλογής, αποστολής και λήψης πληροφοριών.

3

Αυτοματισμοί με know-how

Που τακτοποιούν και επεξεργάζονται τις κινήσεις εισόδου/εξόδου, υπολογίζουν με ακρίβεια τους χρόνους απασχόλησης όλων των κατηγοριών και τους μετασχηματίζουν σε χρόνους μισθοδοσίας με τους ειδικούς κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας, αλλά και τις επιταγές της επιχείρησης σας.

4

Πολλές εταιρίες σε μια βάση δεδομένων

Που επιτρέπουν την ταυτόχρονη κεντρική, όσο και αποκεντρωμένη, εκτέλεση των διαδικασιών ωρομέτρησης με κεντρική ωστόσο αποθήκευση δεδομένων που παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση χωρίς να απαιτούνται διαδικασίες συγχρονισμού και μεταφοράς δεδομένων.

5

Ασφάλεια δεδομένων

Πρόσβαση των χρηστών σε επιλεγμένες εργασίες μέσω ρόλων και επιλεγμένο υποσύνολο εργαζομένων, μέσω της ένταξης τους στην οργανωτική δομή, το οποίο αποτελεί την ιδανική λύση για σύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα, στα οποία απαιτείται εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε περιφερειακές μονάδες με ταυτόχρονη διατήρηση του κεντρικού ελέγχου.

6

Ανανέωση με ένα κλικ

Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία αρχικής εγκατάστασης και ενημέρωσης νέων εκδόσεων, χάρη στην τεχνολογία Click Once Deployment, με την οποία οι εφαρμογές αυτοαναβαθμίζονται μηδενίζοντας το διαχειριστικό κόστος και εξασφαλίζοντάς ότι όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν την πλέον ενημερωμένη έκδοση του προϊόντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ScanTIMER

1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ιεραρχική απεικόνιση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης σας, χωρίς περιορισμό στα επίπεδα ιεραρχίας και στις σχέσεις εξάρτησης τους

Δυνατότητα επέκτασης της πληροφορίας που τηρείται σε κάθε εργαζόμενο με την προσθήκη απεριόριστου αριθμού επιπλέον πεδίων (αριθμητικά, λογικά κειμένου, κλπ.)

Τήρηση αναλυτικών πληροφοριών για τους εργαζομένους με παράλληλη ιστορική παρακολούθηση των καρτών Ωρομέτρησης που χορηγούνται σε κάθε εργαζόμενο

Παρακολούθηση ειδικών περιπτώσεων εργαζομένων όπως:
στελέχη που δεν χρησιμοποιούν κάρτα, εργαζόμενοι με προσωρινή κάρτα κ.α.

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαχείριση απεριορίστου αριθμού ωραρίων εργασίας (σταθερά, επαναλαμβανόμενα ανά εβδομάδα, κυλιόμενα, ελαστικά), όπως και διαχείριση ημερήσιων και ωριαίων απουσιών κάθε είδους.

Γραφική απεικόνιση των προγραμμάτων απασχόλησης των εργαζομένων με δυνατότητες πλήρους διαχείρισης όλων των πληροφοριών που αφορούν τον προγραμματισμό (ωράρια εργασίας, άδειες, υπερωρίες , αργίες κ.λ.π.)

Εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας (μεταβολές σε ωράρια, άδειες, υπερωρίες) είτε για μεμονωμένους εργαζόμενους , είτε μαζικά, είτε ακόμα και επιλεκτικά για υποσύνολα εργαζομένων που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια.

3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Απευθείας εισαγωγή κινήσεων εισόδου – εξόδου από τερματικά διαφορετικών κατασκευαστών και παρακολούθηση τους ανάλογα με το τερματικό στο οποίο καταγράφηκαν.

Άμεση αναγνώριση και αυτόματη τακτοποίηση, με εναλλακτικούς τρόπους, των κινήσεων εισόδου- εξόδου από άγνωστες για το σύστημα κάρτες, καθώς και έλεγχος και εξαίρεση κινήσεων που δεν πρέπει να περιληφθούν στους υπολογισμούς απασχόλησης (πολλαπλά χτυπήματα , κινήσεις επισκεπτών, κλπ.)

Αυτόματη τακτοποίηση των κινήσεων σε ζεύγη εισόδου – εξόδου, με αλλαγή της κατεύθυνσης της κίνησης, όπου κριθεί απαραίτητο, και μεταφορά της κίνησης εξόδου της επόμενης ημέρας στην ημερομηνία που εντοπίστηκε η αντίστοιχη είσοδος, για τις περιπτώσεις βαρδιών που αρχίζουν το βράδυ μια ημέρας και ολοκληρώνονται την επόμενη.

Ολοκληρωμένη εικόνα για το ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στην επιχείρηση και ποιοι απουσιάζουν με την υποστήριξη αναλυτικών καταστάσεων.

4

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Διαχείριση απεριορίστου πλήθους κατηγοριών ωρομέτρησης, μέσω των οποίων η επιχείρηση σας τυποποιεί τους κανόνες υπολογισμού του χρόνου απασχόλησης και της κατανομής του σε κανονική εργασία, απουσία και υπερωριακή απασχόληση.

Προσδιορισμός στις κατηγορίες ωρομέτρησης των περιθωρίων στην προσέλευση και την αποχώρηση, της στρογγυλοποίησης των χρόνων του υπολογισμού των υπερωριών και των προσαυξήσεων, καθώς και των κανόνων υπολογισμού του χρόνου απασχόλησης σε Κυριακές, αργίες και ρεπό.

Εντοπισμός και αιτιολόγηση μη προγραμματισμένων απουσιών, και χειροκίνητη μεταβολή των αποτελεσμάτων του υπολογισμού με τήρηση αναλυτικού ίχνους των μεταβολών.

Δήλωση των κανόνων αντιστοίχισης και μετασχηματισμού των χρόνων απασχόλησης, ανά είδος, σε χρόνους πληρωτέους για την αυτοματοποίηση της έκδοσης μισθοδοσίας.